แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 6
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 404
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 760,397
   • ขอเชิญชำระภาษี ประจำปี 2563 ในวันและเวลาราชการ ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการจัดทำหน้ากากอนามัย และเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดประชุมประชาคมแผนชุมชน วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดพนาเอี่ยมศรีรัตน์ (ท่ารถตู้) พบกับกิจกรรมบริการ ฟรีๆ ตลอดงาน เช่น ตรวจสุขภาพ บริการตัดผม ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และสอนฝึกอาชีพ ***
   • รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันที่ 30 กันยายน 2562
   • รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว
   • ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ซ่อมเรือกำจัดผักตบชวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ป้ามะลิ) โดยวิธี e-bidding
   • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) ม.1 ต.บางแก้ว ม.3 ต.ท่าตำหนัก และปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนทางหลวง 3094 ม.2 ต.ท่าตำหนัก ม.3 ต.บางกระเบา อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
   • แผนผังความก้าวหน้าในอาชีพ (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • ข้อบังคับเทศบาลตำบลนครชัยศรี (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่านทั้งหมด
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
   • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
   • ระเบียบกระทรวงการคลัง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • มาตรการป้องกันการรับสินบน
   • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
อ่านทั้งหมด
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY