แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 220
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,002,698
   • แนวทางการจัดการข้อร้องเรียน/เหตุรำคาญ
   • หลัก 5 ประการ เพื่ออาหารปลอดภัย
   • การทำถังดักไขมันอย่างง่าย
   • "ช้อนกลาง" ที่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร
   • 10 อาหารที่ต้องระวังช่วงหน้าร้อน
   • Food Safety อาหารสะอาด ปลอดภัย ต้านภัยโควิด-19
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขพัสดุ 420-61-0045 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน สำหรับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2564
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 89-4034 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกน้ำทะเบียน 89-4035 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการแล้ว
   • ประกาศ เรื่อง ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   • ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านทั้งหมด
   • แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ประจำปี 2563
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ประจำปี 2563
   • การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ประจำปี 2564 (หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
   • แผนผังความก้าวหน้าในอาชีพ ประจำปี 2564 (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ ประจำปี 2564 (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • ข้อบังคับเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี 2563 (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563
อ่านทั้งหมด
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
   • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
   • ระเบียบกระทรวงการคลัง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปี 2564
   • ประกาศ เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
   • ประกาศ เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   • ประกาศ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการดำเนินงาน
   • ประกาศ เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
   • ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   • ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่องผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563
   • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2564
   • รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน 1 ตุลาคม 2562- 31 มีนาคม 2563)
   • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
   • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • มาตรการป้องกันการรับสินบน
   • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
อ่านทั้งหมด
   • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562
   • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562
   • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562
   • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
   • ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562
View All
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY