แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 4
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 488
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 760,481
  ข้าราชการ
กองคลัง
 

นางสาวเพชรรัตน์  รัตนทองคง
ปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง  
(ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง)

 


นางหรรษา  ทรัพย์วุฒิเลิศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง 
(ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง  ประเภท อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)


 


นายไพศาล  แสงขำ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ 
(ตำแหน่งนักบริหารงานการคลัง  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น) 


นางมาลี  พงศ์ยศธร
หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
(ตำแหน้่งนักบริหารงานการคลัง  ปรเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)


 


นางกรรณิการ์  เนียมพูลทอง
นักวิชาการเงินและบัญชี  
(ประเภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ) 

 


นางสาวดาราวรรณ  การค้า
เจ้าพนักงานธุรการ  
(ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน)

 


นางสาวดวงดาว  มณีเรือง

เจ้าพนักงานพัสดุ 
(ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน)นางสาวอุ้มพร  ยกกลิ่น
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน)

  
 


 
ข้าราชการ
- โครงสร้างองค์กร
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY