แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 455
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 730,582
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันที่ 30 กันยายน 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลาน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณชุมชนตลาดท่านา
อ่านรายละเอียด....
ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดท่าตำหนัก
อ่านรายละเอียด....
ประกาศสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
อ่านรายละเอียด....
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร "โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร"
อ่านรายละเอียด....
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ***ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ณ ศาลอาม่า ตลาดท่านา***
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อ่านรายละเอียด....
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข" วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน "เต้นแอโรบิคเพื่อชีวิต จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง" วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อให้บริการและพัฒนา วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดเอี่ยมศรีรัตน์ (ท่ารถตู้)
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
อ่านรายละเอียด....
   1 2 3

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY