แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 3
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 144
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 660,137
  ข่าวประชาสัมพันธ์
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร "โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร"
อ่านรายละเอียด....
สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ***ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงาน ณ ศาลอาม่า ตลาดท่านา***
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบลท่าตำหนัก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อ่านรายละเอียด....
แผนการจัดองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management)
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข" วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุข อำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม "โครงการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล" เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ อำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีของชุมชน "เต้นแอโรบิคเพื่อชีวิต จิตสดใส ร่างกายแข็งแรง" วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนครชัยศรี
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๒ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญประชาชน เข้าร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อให้บริการและพัฒนา วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ตลาดเอี่ยมศรีรัตน์ (ท่ารถตู้)
อ่านรายละเอียด....
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.30 น. ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว
อ่านรายละเอียด....
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ ๑ ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
อ่านรายละเอียด....
ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2562
อ่านรายละเอียด....
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
อ่านรายละเอียด....
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
อ่านรายละเอียด....
ขั้นตอนแสดงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
อ่านรายละเอียด....
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปี 2561
อ่านรายละเอียด....
เผยแพร่แผนการติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2561
อ่านรายละเอียด....
   1 2

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY