แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 11
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 465
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 760,458
  ข้าราชการ
สำนักปลัด
 


นางสาวพชรรัตน์  รัตนทองคง
ปลัดเทศบาล  

(ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น    ประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับกลาง)
 นายสุชัย  ลิ้มศิริวัฒน์
รองปลัดเทศบาล
(ตำแหน่งนักบริหารงานท้องถิ่น  ประเภทบริหารท้องถิ่น  ระดับต้น)
นางสาวนฤมล  สัมมาวิริยา
หัวหน้าสำนักปลัด  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น  ระดับกลาง)

 


 
 
นางรัชนีวรรณ  สินธุวงษ์
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภท  อำนวยการท้องถิ่น  ระดับต้น)
นางสาวนิธิวดี  ธัญญะประเสริฐ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
(ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป  ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
 

 
                         
                    นางสาวบุญตา  แสงสว่าง
             นักทรัพยากรบุคลล  
(ประภทวิชาการ  ระดับชำนาญการ)
            


นางปาณิศา  ศรีคูบัว
         เจ้าพนักงานธุรการ 
(ปรเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน)


นายนุกูล  หอยสังข์ทอง
เจ้าพนักงานเทศกิจ 
(ประเภททั่วไป  ระดับชำนาญงาน)
     


 
ข้าราชการ
- โครงสร้างองค์กร
- สำนักปลัด
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- กองสวัสดิการสังคม
- กองวิชาการและแผนงาน
- กองช่าง
- กองคลัง
- กองการศึกษา
ดูทั้งหมด

Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY