แผนอัตรากำลัง
แผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต
   Test
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 21
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 413
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 679,662
   • ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน งวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒
   • ประกาศเทศบาลตำบลนครชัยศรี เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
   • ขอเชิญเข้าร่่วมโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ วัดท่าตำหนัก
   • ประกาศสำรวจข้อมูลภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
   • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร "โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร"
   • สถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2562
อ่านทั้งหมด
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมาจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาล โดยวิธี e-bidding
   • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีต และบ่อพักคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ป้ามะลิ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ((e-bidding)
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงาน และตู้เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเวที เครื่องเสียง ไฟ พร้อมติดตั้งและประดับตกแต่งเวที โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   • ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย7 (ป้ามะลิ) เทศบาลตำบลนครชัยศรี
   • ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต ถนนเทศบาล 1 ซอย 7 (ป้ามะลิ)
   • ประกวดราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   • ประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง จ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดถนน ทางเท้าและพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ 2563
อ่านทั้งหมด
   • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   • การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล)
   • แผนผังความก้าวหน้าในอาชีพ (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • การสอบคัดเลือก การบรรจุแต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • ข้อบังคับเทศบาลตำบลนครชัยศรี (การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล)
   • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
อ่านทั้งหมด
   • พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ
   • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   • ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547
   • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
   • ระเบียบกระทรวงการคลัง
อ่านทั้งหมด
• กระทรวงมหาดไทย
• กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
• จังหวัดนครปฐม
• สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
• สำนักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
• ราชกิจจานุเบกษา
• ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
• สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
• สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม
• 
มุมอาเซียน
   • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   • มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
   • มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   • มาตรการป้องกันการรับสินบน
   • มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
   • มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
อ่านทั้งหมด
Copyright © by Nakhonchaisi.go.th
Engine by MAKEWEBEASY