ประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1)

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง