ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 2)

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง