สะพานเสาวภา

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

สะพานเสาวภา
 

"สะพานเสาวภา" ข้ามแม่น้ำท่าจีน ที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างทางรถไฟสายตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา จากปากคลองบางกอกน้อยไปยังเพชรบุรี เริ่มการก่อสร้างเมื่อเดือนเมษายน 2444 แล้วเสร็จพอใช้การได้ในเดือนมีนาคม 2446 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เปิดให้ราษฎรใช้การได้ในเดือนเมษายน 2446 ในทางสายเพชรบุรีนี้มีสะพานเหล็ก 3 สะพาน ซึ่ง 2 ใน 3 ของสะพาน มีความเป็นที่สุดและได้รับพระราชทานนามไว้ ซึ่งในโอกาสที่สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จฯทรงเปิดทางรถไฟสายเพชรบุรี เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2446 สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนนริศรานุวัติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ ได้กราบบังคมทูลมีใจความตอนหนึ่งว่า
"สะพานในทางรถสายนี้ มีสะพานใหญ่ 3 สะพาน ทำด้วยเหล็ก คือที่ 1 สะพานข้ามคลองตลิ่งชัน มีช่องเดียว กว้าง 50 เมเตอร์ ที่ 2 สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน มี 3 ช่องๆ กลางกว้าง 90 เมเตอร์ ช่องริมกว้างช่องละ 21 เมเตอร์ เป็นสะพานอันมีช่องกว้างกว่าสะพานอื่นหมดที่ได้ทำแล้วในประเทศนี้ ได้พระราชทานนามว่า "สะพานเสาวภา" ที่ 3 สะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง มี 3 ช่อง กว้างช่องละ 50 เมเตอร์ รวมเป็นยาว 150 เมเตอร์ เป็นสะพานยาวกว่าสะพานอื่นทั้งหมด ที่ได้ทำแล้วในประเทศนี้ ได้พระราชทานนามว่า "สะพานจุฬาลงกรณ์"