ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)24 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาสร้างรายได้สู่ครัวเรือน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน ๓,๙๓๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานทะเบียนราษฎร) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (TOSHIBA) จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๕/๕ (ป้าลิ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มีนาคม 2566
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๗๐๐ โด๊ส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566
จ้างย้ายเซิร์ฟเวอร์กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (server cctv) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 มีนาคม 2566