ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถเครน หมายเลขทะเบียน 87-4760 นครปฐม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ฯ) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 4761 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 กรกฎาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 กรกฎาคม 2567
ซื้อภาชนะรองรับขยะมูลฝอย ภาชนะสำหรับผลิตน้ำหมักชีวภาพและตะแกรงรองรับภาชนะขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุข ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุข ฯ) จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผต 191 นครปฐม (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจระไม่ได้ (กองสาธารณสุข ฯ) จำนวน 11,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567