ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 419
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อขับรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๑๑๖๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังสูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤศจิกายน 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 พฤศจิกายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างเหมาประดับไฟ และจ้างเหมาเวทีพร้อมติดตั้ง โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง16 พฤศจิกายน 2566
จ้างซ่อมเครื่องพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤศจิกายน 2566