ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 141 ถึง 150 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/124 พฤษภาคม 2565
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7 พฤษภาคม 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ (สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 เมษายน 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 82 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง28 เมษายน 2565
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420-61-0043 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 เมษายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กร 4761 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 89-9528 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2565
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 60 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 เมษายน 2565