ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 181 ถึง 190 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ - ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นค ๓๐๑๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗21 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องช้างน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ซื้อตู้เหล็ก แบบบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 1032 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 สิงหาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 1032 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16 สิงหาคม 2566