ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 21 ถึง 30 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๐๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566
จ้างปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักงานชั้น ๒ เทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๙ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 1032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 103229 มกราคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บริเวณตลาดท่านา และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู คสล. บริเวณตลาดท่านา และปรับปรุงฝารางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 ธันวาคม 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กจ 9946 นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 ธันวาคม 2565