ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 71 ถึง 80 จากข้อมูล 419
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 มกราคม 2567
จ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มกราคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๗๗๐๒ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างซ่อมบานประตูห้องเก็บของอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มกราคม 2567
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณถนนทางออกชลประทาน (ซอยป้าละม้าย)12 มกราคม 2567
จ้างซ่อมเครื่องฉีดพ่นน้ำ (เครื่องฉีดแรงดันสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
จ้างซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มกราคม 2567
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๙-๔๐๓๕ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มกราคม 2567