ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 81 ถึง 90 จากข้อมูล 395
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป รอบที่ ๑ (๑ พฎศจิกายน - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
จ้างการถอดรื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การย้นยันสิทธิเพื่อขอเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆ และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2566
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆ และสวนหย่อม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 ตุลาคม 2566
โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ภายในเขตเทศบาล11 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อขับรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566
จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา เพื่อขับรถบรรทุกขยะของเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 ตุลาคม 2566