ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 301
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม และรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน ๘๘-๓๖๘๓ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบหัวฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องรับ - ส่ง วิทยุระบบ VHF/FM) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ตู้ หมายเลขทะเบียน นค ๓๐๑๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 สิงหาคม 2566
จ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗21 สิงหาคม 2566
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ (เครื่องช้างน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 สิงหาคม 2566