ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 91 ถึง 100 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อม พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565
ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร TOSHIBA จำนวน 3 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565
ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์แบบอักษรไฟวิ่ง พร้อมติดตั้งและเซ็ตระบบ จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 2 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 กันยายน 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตและบ่อพักคอนกรีต บริเวณถนนทางหลวง 3235 ซอย 1/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)9 กันยายน 2565
จ้างเหมากำจัดขยะภายในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี ประจำปีงบประมาณ 25669 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ซ่อมแซมห้องน้ำห้องนายกฯและห้องน้ำชั้นบน-ล่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง30 สิงหาคม 2565