ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 1 ถึง 10 จากข้อมูล 429
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน ผต 191 นครปฐม (งานป้องกัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจระไม่ได้ (กองสาธารณสุข ฯ) จำนวน 11,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจระไม่ได้ (กองสาธารณสุข ฯ) จำนวน 11,500 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป เพื่อใช้ในโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจระไม่ได้ (กองสาธารณสุข ฯ) จำนวน 11,400 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง18 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อนำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น (สำนักปลัด ฯ) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4 มิถุนายน 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 7702 นครปฐม (สำนักปลัด ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)29 พฤษภาคม 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง27 พฤษภาคม 2567