วันที่ประกาศหัวข้อ
24 มีนาคม 2566จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงถนน คสล. บริเวณถนนทางหลวง ๓๐๙๔ ซอย ๑๗/๒ (ต้นนุ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24 มีนาคม 2566ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2566ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จำนวน ๓,๙๓๐ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22 มีนาคม 2566ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้สำหรับโครงการอบรมและพัฒนาสร้างรายได้สู่ครัวเรือน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง