ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษาของสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนครชัยศรี

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี ชั้น 2
 
**โดยสามารถยื่นคำร้องขอเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน (แบบคำร้องรับได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล)**
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ในวันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนครชัยศรี ชั้น 2
 
**โดยสามารถยื่นคำร้องขอเข้ารับฟังการประชุมสภาฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน (แบบคำร้องรับได้ที่งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล)**