แชทกับ เทศบาลตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

สวัสดี! ให้เราช่วยอะไรได้บ้าง
วันที่ประกาศหัวข้อ
4 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กร 4761 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด ฯ) จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถเครน หมายเลขทะเบียน 87-4760 นครปฐม (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2567จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำหรับโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2 กรกฎาคม 2567ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) จำนวน 4 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ขอความอนุเคราะห์บุคลากรร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดระดับอำเภอและระดับจังหวัด ภายใต้โครงการสื่อสาร สร้างสรรค์ รู้เท่าทันยาบ้า (BE SMART SAY NO TO DRUGS)
รับรองผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตามเกณฑ์มาตรฐาน โรงเรียน อย.น้อย ผ่านระบบ FDA Center
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567