ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 9 เมษายน 2567 รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 5 ตุลาคม 2566 รายงานผลการดำเนินงานตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : สถิติการเงิน 24 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 3 ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565