ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 12 เมษายน 2565 รายงานแสดงผลการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565