โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี

18 เมษายน 2567
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

เมื่อเวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ เสนอข้อคิดเห็นร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและโครงการบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ณ หอประชุมอำเภอนครชัยศรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!