โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

19 เมษายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566  สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนครชัยศรี ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยได้รับเกียรติจากคุณปวริศา วิทิศวรการ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ และคุณวิฑูรย์ วรโชติพงศ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครปฐม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริต โปร่งใส สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและตระหนักว่าปัญหา ผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นปัญหาคอร์รัปชั่นรูปแบบหนึ่ง และปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยม เรื่องวัฒนธรรมสุจริต ต่อต้านการทุจริตแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ของเทศบาลตำบลนครชัยศรี  และได้ตระหนักและความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทย โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!