โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และภูมิทัศน์ในชุมชน (การทำถังดักไขมันอย่างง่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566

25 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

        เมื่อเวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว และภูมิทัศน์ในชุมชน (การทำถังดักไขมันอย่างง่าย) ประจำปีงบประมาณ 2566 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในการติดตั้งถังดักไขมันอย่างง่ายในครัวเรือน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเสียชุมชนอย่างยั่งยืน ลดการปล่อยของเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ และร่วมกันพัฒนาสภาพแวดล้อม ริมคลองให้สะอาดสวยงาม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลนครชัยศรี
        โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วันชัย สวัสดิ์แดง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ใช้น้ำบ้านศาลาดิน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับถังดักไขมันให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลนครชัยศรีในครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!