โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

31 สิงหาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

       เมื่อเวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลนครชัยศรี นำโดยนายกขจรเดช พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล จัดโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันฝึกอบรม) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
       โดยได้รับเกียรติจากคุณคมกริช มณีวงศ์ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินเชี่ยวชาญ สำนักการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 3 พร้อมคณะทำงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “การบริหารงานพัสดุเพื่อความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ประเด็นข้อทักท้วงในการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ตรวจพบและแนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” และได้รับเกียรติจากคุณนรินทร์ บุญประสิทธิ์พร และคณะทำงาน มาเป็นวิทยากรในกิจกรรม “การสร้างความสัมพันธ์และการตั้งเป้าหมายร่วมกันในการทำงาน” ฝึกปฏิบัติ “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพเพื่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร” “ทักษะการสื่อสารเชิงบวกและมีประสิทธิภาพในการทำงาน” และ “Commitment เนื้อหาการเรียนรู้สู่การปรับใช้” สำหรับพัฒนาการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์กรในครั้งนี้ค่ะ
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!