ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

19 มกราคม 2567
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

     เทศบาลตำบลนครชัยศรี ขอประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการคัดกรองความผิดปกติสายตาและแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้
     โดยกำหนดให้ผู้สูงอายุที่มีรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายประกาศมารับการตรวจคัดกรองความผิดปกติสายตา และแก้ไขปัญหาการมองเห็นไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 
ณ โรงเจย่งเฮงตั๊ว (ริมน้ำหลังตลาดไฟฟ้า) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 12.00 น.
     ทั้งนี้ หากมีผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติครบถ้วนประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเพิ่มเติม สามารถลงทะเบียนได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนครชัยศรี ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 034-332124 ต่อ 115