ประชุมกิจกรรมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

29 เมษายน 2565
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันที่ 4 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาล นายขจรเดช นพคุณชัยกิจ  นายกเทศมนตรีตำบลนครชัยศรี  จัดประชุมปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ตามกิจกรรมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร  ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร  กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงินงบประมาณ   และประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อนำข้อมูลในการประชุมครั้งนี้ไปจัดทำประกาศต่อไป เพื่อประชาสัมพันธ์แจ้งคณผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกระดับชั้นงาน ตลอดจนประชาชนได้รับทราบถึงเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการด้วยจิตสำนึกที่ดีและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยสามารถตรวจสอบได้เป็นที่พึงพอใจแก่ประชาชน  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!