ประกาศ เรื่อง เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง และการคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ 850,000 บาท)

12 กุมภาพันธ์ 2567
 ประเภท : 
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!