ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง (กองสาธารณสุข ฯ) จำนวน 6,620 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน ๒ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤษภาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)3 พฤษภาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถจักรยานยนต์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง26 เมษายน 2567
จ้างเหมาย้ายสายและติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV (สำนักปลัด ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 เมษายน 2567
ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)25 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กแบบบานเลื่อน (สำนักปลัด ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน (สำนักปลัด ฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 เมษายน 2567