ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 31 ถึง 40 จากข้อมูล 419
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๙ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 มีนาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มีนาคม 2567
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)20 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ๗๒ พรรษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567
ซื้อวัสดุที่ใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 มีนาคม 2567