ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 333
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อโคมไฟ LED สำหรับติดตั้งตามถนนซอยหรือจุดต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาล โดยวิธีคัดเลือก18 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง15 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาด กวาดถนน ทางเท้า และพื้นที่สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนปฏิบัติงานประจำท้ายรถบรรทุกขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)11 กันยายน 2566
จ้างซ่อมแซมรถเครน (เฮียบ) หมายเลขทะเบียน ๘๗-๔๗๖๐ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง5 กันยายน 2566