ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 41 ถึง 50 จากข้อมูล 197
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 มีนาคม 2566
ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่างๆ และสวนหย่อมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลนครชัยศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)8 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัดฯ) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง3 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๘๐๖ นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566
จ้างปรับปรุงห้องทำงานอาคารสำนักงานชั้น ๒ เทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง2 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๙-๙๕๒๙ นฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 1032 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1 มีนาคม 2566
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในชุมชน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง25 กุมภาพันธ์ 2566
จ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดงานโครงการปรับปรุงทางเท้า ถนน นฐ 103229 มกราคม 2566