ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 211 ถึง 220 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กรกฎาคม 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณตลาดท่านา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)18 กรกฎาคม 2566
ซื้อจัดซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED OUTDOOR FULL COLOR โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กรกฎาคม 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง14 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
ซื้อสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (มู่ลี่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 กรกฎาคม 2566
จ้างออกแบบจ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566