ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 231 ถึง 240 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 806 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง13 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการอบรมโครงการเยาวชนอาสาพัฒนาชุมชน (กิจกรรมหนูน้อยผจญเพลิง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการอบรมและพัฒนาอาชีพเพื่อคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร เทียนหอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (สายไฟเสียงตามสาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
ซื้อชุดโต๊ะหมู่บูชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานห้องประชุมสภาเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 806 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2566
จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ 806 นครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสวัสดิการสังคม) จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง6 มิถุนายน 2566