ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 221 ถึง 230 จากข้อมูล 437
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างออกแบบจ้างออกแบบรูปรายการ รายละเอียดโครงการก่อสร้างเสาธงชาติพร้อมฐาน สำนักงานเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กรกฎาคม 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง21 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หน่วยตรวจสอบภายใน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองสวัสดิการสังคม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 มิถุนายน 2566
ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวรถบรรทุกขยะ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2566
จ้างเหมาเอกชนดูแลสวน และบำรุงรักษาสภาพภูมิทัศน์ถนนสายต่าง ๆ และสวนหย่อมในเขตเทศบาลตำบลนครชัยศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 มิถุนายน 2566