ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 61 ถึง 70 จากข้อมูล 174
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะ,เก้าอี้) กองสาธารณสุขฯ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เช็ค) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One (กองยุทธศาสตร์ฯ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง17 กันยายน 2565
โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ บริเวณถนนเทศบาล ๑ หมู่ ๒ ตำบลท่าตำหนัก และก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ค.ส.ล.บริเวณตลาดท่านา17 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำฝาท่อระบายน้ำ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องตัดหญ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องเชื่อม พร้อมอุปกรณ์) จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10 กันยายน 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9 กันยายน 2565